Tôi tiếp tục nhận được tin nhắn mật khẩu sai khi tôi cố gắng lấy lại!

Xin hãy đảm bảo rằng bạn đặt mật khẩu Fronto thay vì mật khẩu Paypal. Ngoài ra, hãy đảm bảo việc kiểm tra đúp thông tin của bạn. Nếu vẫn còn xảy ra vấn đề này, xin vui lòng cho chúng tôi được biết và chỉ cho chúng tôi ảnh màn hình hoặc bất kỳ mã lỗi nào giúp tiến hành quy trình này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk