Tôi xóa một tin nhắn trạng thái thế nào từ thông báo trên cùng?

Tin nhắn trạng thái trong thông báo trên cùng đã được áp dụng theo chính sách mới của Google, yêu cầu hiển thị các ứng dụng chạy trên tất cả các thiết bị được cập nhật kể từ khi phiên bản 4.3 của Android OS.

Kể từ khi tin nhắn chạy ứng dụng là một tin nhắn thông báo chung, đó không phải là phần của truyền thông dữ liệu tiếp diễn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk