Tôi có thể có nhiều tài khoản Fronto không?

Không, Bạn chỉ có thể có một tài khoản Fronto. Ngay cả khi bạn có nhiều thiết bị, bạn chỉ có thể có một tài khoản Fronto. Nếu bạn không nhớ được email nào bạn đã sử dụng để đăng ký, xin vui lòng gửi email cho [email protected] Tôi có thể giúp bạn!

 
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk