Bạn sẽ gửi thẻ quà tặng của mình bằng cách nào? Qua thư bưu chính hay thư điện tử?

Cả hai! Xin hãy đi tới Vấn đề của tôi trong ứng dụng Fronto sau đó bạn sẽ tìm thấy thẻ quà tặng của mình. Đừng cố tìm ra chúng trong hòm thư email của bạn. Thực sự thì nhiều người dùng cũng bị lẫn lộn về điều đó. Chúng tôi sẽ phát hành một tính năng mới để gửi những thứ này đến email của bạn một cách tự động!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk