Chào mừng bạn đến với Trung tâm Hỗ trợ!

Bạn đang xem Trung tâm Hỗ trợ mới của mình. Chúng tôi đặt nó với nội dung dấu định vị để giúp bạn bắt đầu. Hãy chỉnh sửa hoặc xóa nội dung tùy thích.

Trung tâm Hỗ trợ được thiết kết để cung cấp một tùy chọn hỗ trợ tự phục vụ hoàn toàn cho các khách hàng của bạn. Trung tâm Hỗ trợ được tạo ra gồm hai phần: một nền tảng kiến thức và một cộng đồng. Khách hàng của bạn có thể tìm kiếm các bài báo về nền tảng kiến thức và đặt các câu hỏi cho người dùng. Nếu khách hàng của bạn không thể tìm thấy câu trả lời, họ có thể nộp một yêu cầu hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Trung tâm Hỗ trợ cho người dùng cuối.

Mỗi một người dùng trong cộng đồng của bạn có một hồ sơ Trung tâm Hỗ trợ (Chỉ dành cho Chuyên gia và Doanh nghiệp), vì vậy các thành viên trong cộng đồng của bạn có thể biết thông tin tốt hơn về những người khác. Các hồ sơ có chứa thông tin liên quan đến thành viên của cộng đồng, cùng với các hoạt động của họ và sự đóng góp vào cộng đồng. Hồ sơ cũng đưa cho từng thành viên cộng động tùy chọn để theo dõi một người dùng khác và nhận thông báo khi nào người dùng đó tạo một bài đăng hoặc một bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk