Mục đích của những phần và bài báo này ở đây là gì

FAQ là một phần trong hạng mục Chung của nền kiến tảng kiến thức Trung tâm Hỗ trợ của bạn. Chúng tôi đã tạo ra hạng mục này và một vài phần chung để giúp bạn bắt đầu với Trung tâm Hỗ trợ.

Nền tảng kiến thức trong Trung tâm Hỗ trợ bao gồm ba loại trang chính: các trang hạng mục, trang bộ phận và các bài báo. Đây là cấu trúc:

image

Bạn có thể thêm nội dung của riêng mình và chỉnh sửa hoặc xóa hoàn toàn nội dung của chúng tôi. Xem Hướng dẫn của Cộng tác viên cho Trung tâm Hỗ trợ để tìm hiểu cách thức.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk