Tôi đăng nội dung của mình như thế nào bằng các ngôn ngữ khác?

Đây là quy trình làm việc để xác định vị trí Trung tâm Hỗ trợ của bạn bằng ngôn ngữ khác.

  1. Nhận nội dung được dịch sang các ngôn ngữ khác.
  2. Cấu hình Trung tâm Hỗ trợ để hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ của bạn.
  3. Thêm nội dung đã dịch vào Trung tâm Hỗ trợ.

Để biết thông tin về hướng dẫn, hãy xem Xác định vị trí Trung tâm Hỗ trợ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk