Tôi không thể liên kết Paypal của tôi đến Fronto

Nếu tài khoản Paypal của bạn đã được liên kết với một tài khoản khác, bạn sẽ không thể liên kết Paypal cho một tài khoản bổ sung.

 
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk